Western Armenian – Փաշինեան Աւելի Մեծ Սպառնալիք Է Հայաստանի Անվտանգութեան Համար, Քան Արցախի Վտարանդի Կառավարութիւնը

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *